350 Chevy ci V8, turbo 350 transmission, 9โ€ rear end. Sprint roadster headers and side pipes, Cragar racing polished wheels. Always garaged and tastefully modified. Fiberglass body with a steel frame, period correct gauges, fuel gauge inop. The newer radiator is housed in a 1932 shell for better cooling. This car starts right up every time, no issues or problems.


Price: Auction <- click to see if it is still available

More info: Click here for more information
Originally listed on April 9, 2018. Older listings are displayed for reference and probably will not be available.

Location: Porter, Texas, United States